Karate Legendary Masters

Okinawan Hatha Goju Ryu & Shorin Ryu Karate Do Website Goju Ryu and Shorin Ryu History Karate Legendary Masters Historical Evolution of Karate in America Introduction of Okinawan Hatha Goju Ryu Syracuse Spinning Cobras Karate Do History Famous Modern Masters of Karate Do Syracuse Spinning Cobras Karate Lineage Syracuse Spinning Cobras Karate Black Belt Members Black Belt Members Photos Part 2  Goju Ryu and Shorin Ryu Katas Karate Stances - Strikes and Vital Points Karate Stories and Oaths Kobudo History and Weapons Photos Page Karate Tournaments Listings Martial Arts Links

Karate Legendary Masters

Bodhidharma

Ryu Ryu Ko (1852 - 1930)

Higaonna Kanryo Sensei

Chojun Miyagi Sensei (1888-1953) (Founder of Okinawan Goju Ryu Karate)

Seiko Higa Sensei (1898-1966)

Yagi Meitoko Sensei (1912-2003)

Toguchi Seikichi Sensei (1917-1998)

Eiichi Miyazato Sensei (1922-1999)

Shinjo Masanobu (1938-1993)

John Roseberry Sensei (USA)

Frank Van Lenten Sensei

Gogen Yamaguchi Sensei - The Cat (1909-1989)

Peter Urban Sensei

Peter L. Musacchio Sensei (The Father of Upstate Karate)

Choki Motobu 1871-1944

Anko Itosu 1797-1889

Tatsuo Shimabuku

Chotoku Kyan 1870-1945

Itosu Yasutsune

Tode Sakugawa 1762-1843

Shugoro Nakazato

Eizo Shimabukuro

Great Grandmaster Aaron Banks